SITEMAP

SITEMAP หมายถึงแผนผังเว็บไซต์ (Sitemap) ซึ่งเป็นไฟล์ XML ที่ใช้ในการเขียนรายการเพจและโครงสร้างของเว็บไซต์ เป้าหมายของ Sitemap

Post