บริการ

บริการ หมายถึงกิจกรรมหรือการให้บริการที่ผู้ให้บริการทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการหรือปัญหาของลูกค้าหรือผู้รับบริการ